Abdul Wali Khan University Mardan, Pakistan

MA HISTORY

Date: 29/01/2016

ABDUL WALI KHAN UNIVERSITY MARDAN

MA HISTORY (PREVIOUS) ANNUAL EXAMINATION 2015
R.No Name Father Name Registration No. Result
4501 TAMANNA SHTAMAN KHAN 10-AWKUM-LKGM-14 Fail in Aggregate
4502 SYEDA NASIHA IHSAN SYED IHSAN UR RAHMAN 11-AU-PGWM-346 251
4503 KOUSAR NISAR MUHAMMAD 10-AWKUM-PGCW-299 246
4504 SAMAN REHMAN HIZBUR REHMAN 11-AU-PGWM-560 250
4505 FOZIA SHER MUHAMMAD 15-AU-PM-01 247
4506 ZAHEEN SEHAR FAZAL AKBAR 10-AWKUM-PGCW-407 Fail
4507 SADIA KHAN AJMAL KHAN 10-AWKUM-PGCW-318 282
4508 RUBY RAHMAN RAHMAN GUL 11-AU-PGWM-233 Fail in Aggregate
4509 SANA NAWAZ  MUHAMMAD NAWAZ 12-AU-SES-M-16 301
4510 GHAZALA TAJ MUHAMMAD TAJ MUHAMMAD 15-AU-PM-02 Fail
9051 AMIR KHUSRO SHAH RAHMAN 12-AU-P-6673 334
9052 MUNIR KHAN AYUB KHAN 10-AWKUM-LHRS-59 306
9053 MUHAMMAD IRFAN REHMAT DIN 12-AU-P-858 Re: PI PIV
9054 NAVEED MUHAMMAD SAID MUHAMMAD 09-AWKUM-PGS-M-228 318
9055 MUHAMMAD ISMAIL SAID REHMAN 12-AU-P-5845 Re: PII PV
8901 ZEESHAN KHAN SARFARAZ KHAN 12-AU-TBM-242 Fail
8902 ZEESHAN ALI  NAZIR ULLAH 12-AU-P856 Fail
8903 YASIR NOMI  ABDUR RAHMAN 10-AU-NCPEM--M-203 Fail
8904 AMJID  RASOOL SHAH 11-PM-2508 Re: PI PV
8905 MASOOD KHAN FARHAD ALI 12-AU-PM-P-4646 Fail
8906       Fail
8907 INAYAT UR RAHMAN ABDUR RAHMAN 10-AU-NCPEM-M-225 246
8908 MUHAMMAD IBRAHIM FAZLI SUBHAN 12-AU-MII-13 UFM
8909 ZEESHAN AHMAD KHAN RAZIQ 12-AU-P-4672 Fail
8910 ABDULLAH FAZAL KARIM 12-AU-P-4756 Fail
8911 MUHAMMAD AAMIR KHAN MUHAMMAD IHSAN SABIR 12-AU-P-GCM-253 Fail
 
MA HISTORY (FINAL) ANNUAL EXAMINATION 2015
14601 TAMMANA SHTAMAN KHAN 10-AWKUM-LKGM-14 273
14602 SYEDA NASIHA IHSAN SYED INSANUR RAHMAN 11-AU-PGWM-346 555
14603 SUMAIRA HIDAYAT HIDAYAT UR RAHMAN 13-AU-PM-9110 638
14604 KAUSAR  NISAR MUHAMMAD 10-AWKUM-PGCW-299 588
14651 NASIHA GUL GUL BAHADAR 10-AWKUM-PN-956 Re: PVI
18851 MUNIR KHAN AYUB KHAN 10-AWKUM-LHRS-59 334
18852 AMIR KHUSRO SHAH RAHMAN 12-AU-P-6673 724
18853 MUHAMMAD IRFAN REHMAT DIN 12-AU-P-858 Re: PVIII
18854 NAVEED MUHAMMAD SAID MUHAMMAD 09-AWKUM-PGS-M-228 766
18363 MUHAMMAD ISMAIL SAID REHMAN 12-AU-P-5845 Fail
18701 AMJID  RASOOL SHAH 11-PM-2508 Fail
18702 INAYAT RAHMAN ABDUR RAHMAN 10-AU-NCPEM-M-225 Re: PVIII
18703 FALAK NAZ ASLAM KHAN 14-AU-PM-6401 577
18704 MUHAMMAD IMRAN MUHAMMAD YAQOOB 09-AWKUM-MSM-47 388


 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Back
 webadmin@awkum.edu.pk